H 2020 projekt

http://eulac-focus.net

Zahájení projektu: 1. březen 2016

Ukončení projektu: 31. srpen 2019

Kontaktní osoba za METCENAS:

RNDr. Zuzana BOUKALOVÁ

Koordinátor:

   - UB, Španělsko

Partneři:

METCENAS   - METCENAS, Česká republika

Samui France - Samui France, Francie

   - ZSI, Rakousko

Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt  - DLR, Německo

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  - MINCyT, Argentina

  - IAI, Německo

  - NWO, Nizozemsko

  - F-USP, Brazílie

  - UNAM, Mexiko

  - UWI, Trinidad a Tobago

  - Yachay, Ekvádor

  - UBA, Argentina

  - U. Chile, Chile

  - PUCP, Peru

  - CSUCA, Guatemala

  - SENESCYT, Ekvádor

  - OEI, Španělsko

  - IILA, Itálie

 

EULAC Focus: Zaměření na kulturní, vědecké a sociální dimenze vztahů mezi EU a CELAC

EULAC Focus významně přispívá ke zlepšení vztahů mezi EU a CELAC prostřednictvím lepšího pochopení tří dimenzí, které vyzdvihuje výzva: kulturní, vědecké a společenské. Hlavním cílem je „zaostřit" na tyto tři dimenze vztahů mezi EU a CELAC tak, aby byly identifikovány synergie a vzájemné plodné výměny, ale i asymetrie v bilaterálních a meziregionálních vztazích. Výzkum se soustřeďuje na oblasti, které mají zásadní význam pro vysvětlení současného stavu vztahů mezi EU a latinskoamerickými zeměmi, a bude prováděn na dvou úrovních: a) výzkumná činnost, b) soubor strategických doporučení. Pro dosažení vysokého účinku je výzkum prováděn v šesti interdisciplinárních pracovních balíčcích (WP), organizovaných horizontálním i vertikálním způsobem. Tři z nich jsou „horizontální": Napříč obory, Na cestě ke společné vizi EU a CELAC a Diseminace a šíření. Ostatní tři jsou „tematické" či „vertikální": Kulturní, Vědecká a Sociální dimenze. Tyto tři se s horizontálními balíčky pouze neprotínají, nýbrž se i vzájemně ovlivňují. Aby bylo dosaženo všech cílů, je projekt organizován multidisciplinárním a dobře vyváženým konsorciem, složeným z 19 členů z 15 zemí. Konsorcium je jedinečné uskupení vysoce kvalifikovaných a zkušených institucí, které se spojily za tímto konkrétním účelem, a sestávající v obou oblastech z vládních výzkumných organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol, asociací vysokých škol a dvou mezinárodních evropsko-latinskoamerických organizací, zabývajících se analytickým a koncepčním výzkumem a šířením informací. EULAC Focus využívá výsledků předchozího mapování, provedeného na biregionální úrovni, umožní přístup konečným uživatelům, přispěje k úsilí Nadace EU-LAK (EU-LAC Foundation) a svými informacemi pomůže k budování sítě vztahů, kterou se zabývají platformy JIRI a T-AP. Počet partnerů byl pečlivě stanoven tak, aby bylo dosaženo cílů projektu i odpovídající různorodosti a zároveň mohl být projekt účinně řízen.

Konsorcium projektu EULAC Focus   

Konkrétního výzkumného cíle projektu EULAC Focus bude dosaženo:

  1. Analýzou role sociálních a politických činitelů při prosazování kulturní a vědecké vzájemné výměny, a to z historického i současného hlediska, analýzou společenské spolupráce na biregionální a bilaterální úrovni EU-CELAC včetně zhodnocení převládajícího vnímání evropského modelu v CELAC. Provedením srovnávací analýzy hlavních programů, iniciativ a aktivit EU a CELAC na biregionální a bilaterální úrovni.
  1.  Vyhodnocením výsledků analýzy činitelů, spoluprací a programů dospět k identifikaci dobrých stránek a asymetrií. Navrhnout soubor vysoce účinných opatření a iniciativ k posílení spolupráce. Důraz bude na opatřeních, která povedou ke společenským inovacím a hodnotám pomocí zapojení občanské společnosti a ostatních koncových uživatelů.
  1. Oslovením příjemců v obou regionech prostřednictvím šíření výsledků výzkumu, veřejně přístupných publikací a konferencí. Tím bude vytvořen základ pro silnější společnou vizi jak na občanské, tak na vládní a regionální úrovni. Vytvářením partnerství za účelem zavedení a institucionalizace vysoce účinných kulturních, vědeckých a sociálních opatření a iniciativ, identifikovaných v průběhu projektu.

Projekt EULAC Focus kriticky zhodnotí důvody úpadku společné vize EU a CELAC a vzájemných vztahů a předloží nový strategický rámec, zacílený na kulturní, vědecké a společenské iniciativy, kterými bude možno podpořit společné hodnoty. Kulturní, vědecká a společenská spolupráce má jednoznačný dopad na hospodářský rozvoj a je významným rámcem pro úspěšné obchodní vztahy a ekonomickou spolupráci mezi oběma regiony. Přináší společnosti přímý užitek a jako taková by měla být vnímána. Spolupráce v těchto třech oblastech je v současné době roztříštěná, postrádá dobrou mezioblastní interakci, viditelnost a jasný důraz na jednoznačné iniciativy ve prospěch občanské společnosti. EULAC Focus nabídne koncovým uživatelům nejlepší příklady úspěšných průřezových iniciativ a výrazně zvýší účinek šíření informací na všech úrovních spolupráce v těchto oblastech. Tyto tři oblasti budou obohaceny horizontální problematikou, např. migrace, mobilita, mládež, sociální začleňování, diverzita, rovnost pohlaví a udržitelnost. Tato horizontální témata posilují kulturní, vědecké a sociální vazby, vyplývající ze spolupráce a výsledků oněch zmiňovaných tří oblastí, a poskytují jim zpětnou vazbu. Mají tedy zásadní důležitost pro posilování společné vize, neboť se přímo dotýkají jednotlivců v obou regionech. Proto budou tyto tři oblasti v celém průběhu projektu průřezově analyzovány s důrazem na účinky kulturní, vědecké a společenské spolupráce na zmíněná horizontální témata. Struktura projektu a odborná úroveň konsorcia zaručují komplexní a integrovanou analýzu průsečíků tematických pilířů projektu a horizontální problematiky.

Vzhledem k rozsahu výzkumu využívá EULAC Focus radikálně interdisciplinárního přístupu a kombinuje pohled humanitních věd s perspektivou práva a společenských věd v koherentní síti spolupracujících účastníků a subjektů. V samotných základech projektu stojí humanitní vědy, které udávají směr výzkumu a jeho výstupům. Odvětví jako politické dějiny, dějiny vědy, sociolingvistika a teorie diskurzu představují základní články výzkumu v celém průběhu projektu. Výzkum ve WP3, věnovaný kulturní dimenzi vztahů mezi EU a CELAC, bude založen na humanitních vědách, umění, literatuře, filosofii, náboženství a výtvarném umění. Pro projekt jsou zásadní i společenské vědy. K výzkumu v průběhu pracovních balíčků přispěje socioekonomická geografie, sociologie, politologie, ekonomie a antropologie. Právní analýza je nezanedbatelná, protože právo je nástroj, kterým jsou uskutečňovány koncepce, a protože vztahy mezi EU a CELAC probíhají v právním a institucionálním rámci. Interdisciplinární stránky spolu s důslednou integrací s ohledem na cíle a výstupy projektu jsou zajištěny založením Mezisektorového výboru (Trans-Sectorial Board) ve WP2. Mezisektorový výbor bude propojovat a slaďovat víceoborový výzkum prováděný ve WP3, 4 a 5 a zajišťovat kvalitu projektových výstupů.

Projektová brožura:

Pracovní balíčky:

WP1 Project Coordination

WP2 Cross-cutting Pathways

WP3 Cultural Dimension

WP4 Scientific Dimension

WP5 Social Dimension

WP6 Towards a Common Vision of EUCELAC relations

WP7 Communication, Dissemination, Engagement and Outreach

Přehled pracovních balíčků:

  • WP1 se zabývá řízením projektu.
  • WP2 hraje zásadní roli přímo na začátku projektu, neboť podrobně definuje průřezová témata, která budou muset vzít na vědomí a řešit tematické/vertikální balíčky. Jeho první výstup se objevuje hned s úvodní schůzkou. Poté je poněkud zatlačen do pozadí s tím, jak se dostavují výsledky tří tematických/vertikálních balíčků (3, 4 a 5). Po nějaké době zhodnotí své prvotní vstupy do těchto balíčků a nakonec přenechává svou průřezovou roli balíčku 6 a 7.
  • WP3, 4 a 5 pracují souběžně a navzájem se obohacují s WP2 a 6. Jejich metodika ale nemůže být identická, neboť mají zcela rozdílnou výchozí pozici. WP4 a WP5 sice mohou vycházet z práce, která již byla vykonána v rámci vztahů EU-CELAC, a shromáždit a analyzovat informace o vědecké a sociální dimenzi vztahů mezi EU a CELAC. Je také pravda, že v těchto dvou hlavních oblastech je přístup poněkud odlišný – co se týká vědecké dimenze, bylo zkoumání prováděno přímo v rámci množství výzkumných projektů, zatímco ohledně sociální dimenze bylo toto zkoumání prováděno spíše kvůli dodávání podkladů pro aktivity mezinárodní spolupráce. Nicméně platí základní fakt, že je tu velké množství podkladového materiálu. To ovšem není případ WP3. Kulturní dimenze vztahů mezi EU a CELAC nebyla jako taková nikdy zkoumána a první úkol WP3 spočívá ve shromáždění relevantních podkladů.
  • WP6 hraje významnější roli ve druhé fázi projektu, ale jeden jeho úkol je zásadní od samého počátku – analýza institucionálního rámce vztahů mezi EU a CELAC a jeho schopnost definovat a uskutečňovat koncepce a opatření. V průběhu projektu přebírá WP6 průřezovou roli od WP2 a produkuje výstupy, které bude zpracovávat WP7.
  • WP7 organizuje celý soubor aktivit spojených s šířením informací, jejich využíváním a komunikací a promyšleně organizuje předávání projektových výsledků (zejména těch, které budou součástí koncepčních doporučení, tj. konečného a nejvýznamnějšího výstupu projektu).

Jelikož jsou WP3, 4 a 5 na jedné straně a WP2, 6 a 7 na straně druhé svou povahou odlišné, liší se i svou vnitřní strukturou. První tři, tj. tematické/vertikální balíčky, mají podrobnější vnitřní dělení úkolů a dílčích úkolů než ostatní tři horizontální/průřezové balíčky, které jsou obecnější ve smyslu úkolů, které musí vykonat.

Od nápadu k realizaci – aplikované společenské vědy a inovace

EULAC Focus se zabývá celým spektrem od teoretických společenských a humanitních věd po aplikované společenské vědy z multidisciplinárního a interdisciplinárního hlediska se silným důrazem na aplikaci získaných poznatků během celého projektu a rovněž na prognózu a podnícení společenských a kulturních změn. Společenské a kulturní změny jsou naprosto zásadní pro posílení společné vize EU a CELAC, proto jsou sociální invence a sociální inovace klíčovými prvky projektu. Proces sociální inovace může začít stanovením diagnózy a odhodláním vyřešit konkrétní problém – v našem případě úpadek společně sdílených hodnot EU a CELAC – a identifikací souboru nápadů a prostředků, jak může být tento problém řešen a překonán, to znamená posílit společnou vizi na základě kulturní, vědecké a společenské spolupráce a otázek, které se v této souvislosti vynořují. EULAC Focus se bude zabývat diagnostikou a podněty během první a druhé fáze výzkumu, kdy bude formulovat a ověřovat nápady a shromažďovat nezbytné informace pro druhou fázi, tj. vyladění konkrétních nápadů vedoucí k sociální invenci, to znamená k nové iniciativě, která změní způsob, jakým se lidé k sobě vztahují, ať už individuálně či kolektivně (Conger 2002). Třetí fáze projektu EULAC Focus se zabývá sociální invencí či společenskými iniciativami a usiluje o uskutečnění této invence a o její proměnu v sociální inovace tím, že bude pracovat s konečnými uživateli a vytvoří společenské hodnoty v praktickém smyslu, tj. podnítí změnu v zavedeném postoji obyvatelstva v obou regionech. Toho dosáhne identifikací vysoce účinných opatření a iniciativ a prakticky proveditelným plánem, jak je uvést do širší praxe.

Přesahy mezi sektory a interdisciplinarita

Projekt se při zpracovávání celé problematiky nebude věnovat pouze přesahům mezi sektory (vzájemnému obohacování a propojování různých aktivit, zejména těch, které se budou uskutečňovat v rámci jeho tří tematických pilířů – kultury, vědy a společenských aspektů), ale i interdisciplinaritě. Projekt usiluje o to, aby nedošlo k monopolizaci jeho rozmanitých aktivit různými skupinami vědců, specializovaných v tom kterém odvětví společenských věd. To bude hlavní náplní centrálního koordinačního týmu projektu.