SMART WATER

Zahájení projektu: srpen 2021

Ukončení projektu: červen 2022

Kontaktní osoba za METCENAS:

Ing. Pavel Míšek

E-mail: pavel.misek@metcenas.cz

 

SMART WATER je zaměřený na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit v ochraně životního prostředí v rámci snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod, který zajistí zlepšení kompetencí cílových skupin v environmentální oblasti v návaznosti na udržitelný regionální rozvoj a ochranu vod.

Trvání projektu2. 8. 2021 – 30. 6. 2022

SMART WATER se zaměřuje na 4 typy aktivit:

  • Tvorbu odborných a populárně-naučných výstupů: krátkých filmů a edukativních bloků v populárně vědeckém pořadu Meteor na Českém rozhlasu Dvojka, vysvětlující nejširší veřejnosti pojem mikropolutantů, jejich chování v životním prostředí a možnosti eliminace.
  • Vznik populárně naučné publikace pro širokou veřejnost s názvem „Existuje čistá voda? O tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí".
  • Organizaci sady 5 seminářů a přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
  • Příprava propagačních letáčků, které budou součástí kampaně na zvyšování povědomí o SMART WATER a jeho aktivitách.

 

 
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.
 

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org