LaPlaNt

NORWAY GRANTS projekt

Zahájení projektu: leden 2015

Ukončení projektu: srpen 2016

Kontaktní osoba za METCENAS:

Ing. Filip ČEJKA

Koordinátor:

  METCENAS, Česká Republika

 

Partneři:

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Česká Republika

  NIBIO, Norsko

 

LaPlaNt: Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny

Program: CZ02

Číslo návrhu: EHP-CZ02-OV-1-027-01-2014

Trvání projektu: 1.1. 2015 – 30.4. 2016 (16 měsíců)

Koordinátor:

METCENAS, o.p.s. (Česká Republika)

Partneři: VUMOP (CZ), NIBIO (NO)

 

Cíle projektu:

Projekt LaPlanT usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti i odborných subjektů o hydrologickém a ekologickém fungování zemědělské krajiny a možnostech zlepšení jejích ekosystémových služeb během různých režimů jejího využití ve vazbě na dynamiku přírodních faktorů. Prostřednictvím populárně naučných prostředků budou vysvětlovány role různých segmentů krajiny z hlediska vlivu na procesy koloběhu vody, jakosti vod, množství vod, eroze půdy, povodní, sucha a souvisejících reakcí ekosystémů z hlediska oběhu vod, živin a biodiverzity.

Formami workshopů a webových stránek, za účasti navrhovatelů projektu a externích odborníků, bude nastartován proces hlubší vzájemné informovanosti mezi subjekty, provádějícími rozličné aktivity v krajině. Projekt tedy cílí na optimální soulad zájmů občanů (zemědělci, vlastníci pozemků, studenti), státní správy a managementu povodí v souvislosti s fungováním vody a půdy v krajině za různých scénářů využití ploch v povodí a průběhu počasí s ohledem na různé úlohy krajiny, jako jsou ochrana biologicky cenných lokalit, zemědělství, ekosystémové služby či funkce urbánní. Projekt bude zaměřen na jedné straně na vysvětlení dosud nedostatečně vnímaných rozdílných rolí různých segmentů krajiny a zdůvodnění potřeby jejich odlišných principů managementu a na straně druhé na zdůraznění integrovaného přístupu z hlediska ochrany krajiny, povrchových a podzemních vod, půdy či sídel ve vazbě na globální změny.

Prostředky a nástroje projektu (semináře, workshopy, dotazníková akce, webové stránky) umožní vyhodnocení postojů a námětů zainteresovaných skupin (subjektů) k udržitelnému managementu krajiny a naznačí možnosti jejich hlubšího zapojení do procesů, které povedou ke zlepšení ekosystémových služeb a biodiverzity krajin České Republiky. Dosažené výsledky poslouží jako podklady pro zefektivnění krajinného plánování, např. v rámci navrhování KPÚ, ÚSES, systémů GAEC, či plnění Akčních programů Nitrátové směrnice, zabezpečenosti vodních zdrojů, aj. To ve výsledku napomůže ČR k realizaci závazných cílů, stanovených ve strategických dokumentech Evropské komise jako je Rámcová směrnice o vodách (Water Framework Directive), Rámcová směrnice o podzemních vodách (Groundwater Directive), navrhovaná Rámcová směrnice o ochraně půdy (Soil Framework Directive), GSBI (Global Soil Biodiversity Initiative) či tzv. Strategie Biodiverzity EU 2020 (The EU Biodiversity Strategy to 2020).

Specifický cíl bude naplněn souborem výstupů projektu, které jsou orientovány jak na potenciální uživatele projektu z řad orgánů veřejné správy a aktérů lokálního a regionálního rozvoje českého venkova, tak i na odbornou domácí a zahraniční sféru. Rozvoj jednotlivých venkovských regionů je závislý na úrovni sociální koheze, vytvářených sociálních sítích v regionu na základě principu bottom up a také na kvalitě a struktuře lidských zdrojů. Projekt si klade za cíl identifikovat na základě souboru hodnocení jednotlivých datových zdrojů, resp. poznatků, hlavní problémy a možnosti rozvoje ochrany přírodních zdrojů v zemědělské krajině. Z pohledu výsledků efektivity vynaložených podpůrných prostředků z fondů EU v rámci společné zemědělské politiky v uplynulých obdobích, tak i v tomto základě navrhnout scénáře pro vyšší úspěšnost při vynakládání prostředků na podporu ochrany přírodních zdrojů ve vazbě na socioekonomické aspekty, podporu rozvoje zemědělství a venkova, a tím i posilovat pozici českého venkova v rámci národního i evropského prostředí.

Výsledky projektu byly publikovány v informační brožuře:

Další informace o projektu naleznete na www.laplant.org.